สมัครงาน

Please upload individual photo. Group photo is not acceptable.

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(เหมือนที่อยู่ปัจจุบัน)

รายละเอียด เกี่ยวกับพี่น้องของท่าน*

ประวัติการศึกษา*

ความสามารถ และความชำนาญพิเศษ*

ราชการทหาร / ตำรวจ

ทั่วไป

ประวัติการทำงาน

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.