ข่าวสารและกิจกรรม


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 คุณอวยชัย รางชัยกุล (ขวา)

CEO บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้เดินทาง

ไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 6 เครื่อง

มูลค่ารวม 101,791 บาท ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมี ผศ.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา (ซ้าย)

ผอ.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานเป็นผู้รับมอบ 

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.