ข่าวสารและกิจกรรม

วันนี้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นับเป็นวันที่ดีอีกวาระหนึ่ง ของ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด โดยมีคุณกล้าหาญ แก้วจีน

ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี และ คุณสุรช ล่ำซ่ำ

ได้ร่วมลงนามการเป็นตัวแทนจำหน่ายนมยูเอชที "หนองโพ”

เป็นระยะเวลา 5 ปี ในช่องทาง Traditional Trade ทั่วประเทศ

รวมถึง Makro

© 2017 Kzyboyd. All rights reserved.